Biuletyn Informacji Publicznej Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Struktura

Dyrektor

Dział Księgowo-Finansowy
Zadania:

 • sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie gospodarki finansowej Ośrodka,
 • prowadzene obsługi finansowo-księgowej Ośrodka,
 • dokonywanie analiz ekonomicznych,
 • prowadzenie rejestru wszelkich umów zawieranych przez Ośrodek,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników Ośrodka,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwentaryzacji majątku Ośrodka.

Dział Programowy
Zadania:

 • opracowywanie projektów działalności programowej Ośrodka oraz sprawozdań z realizacji programu,
  realizacja programu Ośrodka,
 • prowadzenie dokumentacji programowej(dziennika, preliminarzy imprez, planów i sprawozdań miesięcznych poszczególnych pracowników merytorycznych, kroniki Ośrodka,
 • pozyskiwanie dla Ośrodka osób, które posiadają duży dorobek w dziedzinach objętych przedmiotem działalności Ośrodka,
 • koordynacja współpracy z placówkami oświaty i kultury z terenu m. st. Warszawy i innych miast w kraju i za poza jego granicami,
 • inne działania zlecone przez Dyrektora.

Dział Promocji
Zadania:

 • pozyskiwanie sponsorów dla finansowania działalności Ośrodka,
 • zewnętrzna merytoryczna promocja Teatru na Bielanach,
 • ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi inicjatywy kulturalne,
 • bezpośrednie kontakty z mediami i reprezentowanie BOK w mediach,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami współpracującymi z BOK,
 • zewnętrzne kreowanie wizerunku BOK,
 • sporządzanie pism i notatek kierowanych do Urzędu Dzielnicy i innych urzędów.

Samodzielne stanowiska
Działalność zadaniowa

Z-ca Dyrektora

Dział Administracyjno-Gospodarczo-Kadrowy
Zadania:

 • administrowanie nieruchomościami zarządzanymi przez Ośrodek
 • zapewnienie pracownikom właściwych i bezpiecznych warunków pracy zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy BHP i P/poż oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji
 • prowadzenie spraw kadrowych oraz związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • obsługa techniczno-eksploatacyjna urządzeń i instalacji w pomieszczeniach Ośrodka oraz planowanie i prowadzenie remontów bieżących i modernizacji
 • realizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego zgodnie ze składanymi zamówieniami zaakceptowanymi przez Dyrektora,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu BOK
 • zapewnienie właściwej ochrony pomieszczeń ośrodka
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania bufetu Ośrodka
 • prowadzenie i obsługa archiwum BOK


Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury "Estrady 112
Zadania:
realizacja działalności z zakresu szeroko rozumianej kultury i edukacji kulturalnej, działalności imprezowej oraz społeczno-edukacyjnej służącej mieszkańcom osiedla Wólka Węglowa a w szczególności wzmacnianiu więzi środowiskowej i budowaniu tożsamości lokalnej tej grupy mieszkańców Dzielnicy Bielany.

MAL Samogłoska

MAL Kasprowicza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bielański Ośrodek Kultury
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Gębska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Gębska
Liczba odwiedzin:4206

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-05-07 14:43:14Justyna Gębskazmiana danychStruktura
2020-09-25 10:29:05Justyna Gębskawprowadzenie danychStruktura