Jesteś tutaj: Start / Dostępność

Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, ze zm.), zwaną dalej ,,ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Bielańskiego Ośrodka Kultury osobom zeszczególnymi potrzebami.

 1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności (strona BIP jednostki)
 2. Zapewnienie członkom zespołu BOK możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z Ustawy o dostępności.
 3. Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022, przekazanie planu do zatwierdzenia dla Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury
 4. Dostosowanie strony internetowej Ośrodka do osób ze szczególnymi potrzebami (audyt strony przez osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu –wnioski, sugestie uwzględnione w planie)
 5. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym zgodnie z bieżącymi potrzebami i koncepcjami realizacji w całym okresie działania.
 6. Przegląd stanu dostosowania Ośrodka oraz filii względem osób ze szczególnym i potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, przedłożenie raportu z audytu Dyrektorowi BOK.
 7. Dokonanie samooceny Bielańskiego Ośrodka Kultury (wszystkich lokalizacji) pod kątem sposobów dostosowania naszych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności wynikające z zapisów art. 6 ustawy.
 8. Analiza w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.
 9. Realizacja zadań wynikających ze sporządzonej analizy wg potrzeb i możliwości finansowych rozłożonych na najbliższe lata dla wszystkich lokalizacji Ośrodka.
 10. Sporządzenie pierwszego i kolejnych raportów o zapewnieniu dostępności Bielańskiego Ośrodka Kultury oraz filii.
 11. Monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Przygotowała

Beata Grendzińska

 Koordynator Dostępności

Bielańskiego Ośrodka Kultury, 22 834-65-47

 

Raport z dostępności Bielańskiego Ośrodka Kultury

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów – 3

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? - w części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? - w części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – 2

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? – nie
 2. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? – tak
 3. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?- w części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: 2

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Bielański Ośrodek Kultury prowadzi działalność w 3 budynkach. Na Goldoniego 1 i Estrady 112 pomieszczenia są na parterze i są dostępne, a MAL Samogłoska jest niedostępne (placówka mieści się na piętrze-schody, brak windy). MAL nie posiada możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (brak odpowiednich narzędzi i rozwiązań). Wejście do MAL Samogłoska bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Brak przystosowań dla Osób ze szczególnymi potrzebami. MAL nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności – 3

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności:

www.bok-bielany.eu ; ID a11y-status – częściowo zgodna;  ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

www.bok-filia.eu ID a11y-status – częściowo zgodna; ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

www.bok-samogłoska.eu ID a11y-status – częściowo zgodna; ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

2.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności – 0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa https://bok-bielany.eu/ spełnia wymagania w 92.1%; strona internetowa https://bok-filia.eu spełnia wymagania w 92.03%; strona internetowa https://bok-samogloska.eu/ spełnia wymagania w 93.1%. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące tj.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjną

1.Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny – tak
 2. Kontakt korespondencyjny – tak
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych – nie
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych- nie
 5. Przesyłanie faksów - tak
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)- tak
 7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty- nie
 8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) -nie

2.Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? – nie

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych : 3

3.Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 1. tekstu odczytywalnego maszynowo? - tak
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?- nie
 3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?- nie
 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? - nie

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? - nie
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? – nie
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?- nie
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? – nie

 

Raport przygotowała

Beata Grendzińska

Koordynator Dostępności BOK, tel.22 834-65-47