Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT BIELAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Bielański Ośrodek Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.
 2. Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2012 r. poz. 406), zwanej dalej Ustawą,

2) niniejszego Statutu.

 • 2
 1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Warszawa.
 2. Ośrodek Kultury działa na terenie m.st. Warszawy, Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 • 3
 1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest m.st. Warszawa zwane dalej „Organizatorem”
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie
  ich kompetencji.
 3. Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
 4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Domu Kultury.
 • 4

Ośrodek Kultury

1) używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem,

2) posiada znak graficzny (logo),

Rozdział 2

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • 5
 1. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na rzecz mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
 2. Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest działalność kulturalna w zakresie animacji, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.
 3. Do zadań Ośrodka Kultury należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;

3) rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców poprzez realizację projektów
z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

4) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;

5) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;

6) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;

8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, grupami nieformalnymi oraz samorządem m.st. Warszawy;

9) wspieranie działań propagujących dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy;

10) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

11) kształtowanie nawyków mieszkańców do współtworzenia i aktywnego korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

12) współpraca z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie Warszawy
i innymi podmiotami, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń, specjalistycznej pomocy w programowaniu i realizacji zadań kulturalnych.

 1. Ośrodek Kultury może podejmować również inne działania na rzecz rozwijania
  i zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców.
 • 6

Realizacja zadań Ośrodka Kultury następuje w szczególności przez:

1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;

2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, prelekcji, aukcji, działalność wydawniczą, itp;

3) współpracę z:

 1. a) organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Bielany
  st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 2. b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

4) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

 • 7
 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy,
  z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) sprzedaż rękodzieła;

3) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;

4)organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;

5) najem i dzierżawę składników majątkowych pozostających w dyspozycji Ośrodka Kultury wraz ze świadczeniami usług powiązanych.

 1. Działalność gospodarcza Ośrodka Kultury nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

 

Rozdział 3

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • 8
 1. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie
  i na zasadach określonych w Ustawie.
 3. W Ośrodku Kultury może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony po zasięgnięciu opinii Organizatora. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 4. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Ośrodka Kultury kieruje zastępca
  a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.
 5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Kultury;

2) dokonywanie czynności z zakresu Prawa Pracy;

3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

4) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych przepisami.

 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających
  w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 • 9
 1. Przy Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.
 2. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
 3. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor

 

Rozdział 4

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA KULTURY

 • 10
 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury zatwierdza Organizator.
 4. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.
 • 11

Źródłami finansowania działalności Ośrodka Kultury są:

1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym
na utrzymanie i remonty obiektu.

2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów,

4) środki uzyskane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

6) środki otrzymane z innych źródeł.

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 12

Zmiany w Statucie Ośrodka Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 • 13

Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka Kultury może dokonać Organizator w rybie i na warunkach przewidzianych w Ustawie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bielański Ośrodek Kultury
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Gębska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Gębska
Liczba odwiedzin:5242

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-29 16:28:46Justyna GębskaZmiana danychStatut
2021-03-29 16:28:08Justyna GębskaZmiana danychStatut
2020-09-25 10:52:14Justyna Gębskawprowadzenie danychStatut